English STORE- Phase 1

Lesson 1R: Thành phố thân thiện nhất thế giới

 1. Hướng dẫn:

  – Đọc đoạn Tiếng Anh, sau đó đọc đoạn dịch Tiếng Việt để học các cụm từ và cách diễn đạt tương ứng. Nếu bạn chưa hiểu hết, hãy dùng các từ vựng ở phần Vocabulary – Review của bài để hiểu nghĩa của các từ mới hoặc các từ dùng theo cụm để diễn đạt ý tương đương trong Tiếng Việt.

– Lưu ý: học từ mới Tiếng Anh theo cụm và nhớ nghĩa Tiếng Việt tương ứng, không nên sửa nghĩa Tiếng Việt cho phù hợp với cách diễn đạt Tiếng Việt (các bạn không học Tiếng Việt).

Ví dụ: comes out the top = đứng ở vị trí cao nhất

it has more to do with A than B = nó liên quan nhiều đến A hơn là đến B

2. Bài đọc: The world’s friendliest city
Thành phố thân thiện nhất thế giới

A team of social psychologists from California has spent six years studying the reactions of people in cities around the world to different situations. The results show that cities where people have less money generally have friendlier populations. Rio de Janeiro in Brazil, which is often known for its crime, comes out the top, and the capital of Malawi, Lilongwe, comes third.

 

(Một nhóm các nhà tâm lý học xã hội từ California đã (và đang) dành 6 năm nghiên cứu sự tương tác của người  dân trong những thành phố quanh thế giới đến các tình huống khác nhau. Những cái kết quả này chỉ ra rằng các thành phố nơi người dân có ít tiền nói chung có dân số thân thiện hơn. Rio de Janeiro ở Brazil, thành phố thường được biết đến vì tình hình tội phạm (của nó), đứng ở vị trí cao nhất, và thủ đô của Malawi, Lilongwe, đứng vị trị thứ 3.)

 

But what makes one city friendlier than another? The psychologists from California State University say it has got more to do with environment than culture or nationality.

 

(Nhưng điều gì khiến một thành phố thân thiện hơn một thành phố khác? Những nhà tâm lý học từ California State University nói nó liên quan nhiều đến môi trường hơn là văn hóa và dân tộc.)

 

They carried out a study into the way locals treated strangers in 23 cities around the world. The team conducted their research through a series of tests, where they dropped pens or pretended they were blind and needed help crossing the street.

 

(Họ đã tiến hành một nghiên cứu  vào trong cái cách người dân địa phương đối xử với những người lạ ở 23 thành phố trên thế giới.  Nhóm này đã tiến hành nghiên cứu của họ thông qua một loạt các bài test, nơi họ đánh rơi những chiếc bút hay giả vờ họ bị mù và cần giúp đỡ băng qua đường.)

 

The study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life such as Rio. While they were there, researchers received help in 93 percent of cases, and the percentage in Lilong was only a little lower. However, richer cities such as Amsterdam and New York are considered the least friendly. Inhabitants of Amsterdam helped the researchers in 53 percent of cases and in New York just 44 percent. The psychologists found that, in these cities, people tend to be short of time, so they hurry and often ignore strangers.

 

(Cái nghiên cứu kết luận rằng người ta thì helpful hơn ở các thành phố với một lối sống thư thả hơn như là Rio. Trong khi họ đó, những nhà nghiên cứu đã nhận sự giúp đỡ trong 93% các trường hợp, và tỉ lệ này ở Lilong thì chỉ thấp hơn một chút. Tuy nhiên, những thành phố giàu có hơn như Amsterdam và New York được xemít thân thiện nhất. Cư dân của Amsterdam đã giúp những nhà nghiên cứu trong 53% trường hợp và ở New York là 44%. Những nhà tâm lý học này đã tìm ra rằng, trong những thành phố này, người ta có xu hướng thiếu thời gian, cho nên họ vội vã và thường phớt lờ những người lạ mặt.)

*** Nếu bạn chưa quen với phương pháp này, tham khảo video 1 của các bài hướng dẫn tự học tại video: https://www.youtube.com/watch?v=e8yHrTmgryw&list=PLoJ-gM4TbsLjwcevmtAcZQ_2ldZlMdjGn

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.