English STORE- Phase 1

Lesson 2R: Đất nước hạnh phúc nhất thế giới

The happiest country in the world

( Đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới)

 

Children growing up in Costa Rica are surrounded by some of the most beautiful and diverse landscapes in the world. Preserving tropical rainforests isn’t Costa Rica’s only success, because the government also makes sure everyone has access to health-care and education. So when the New Economics Foundation released its second Happy Planet Index, Costa Rica came out number one. The index is a ranking of countries based on their impact on the environment and the health and happiness of their citizens.

 

(Trẻ em lớn lên ở Costa Rica được bao bọc bởi một số những cảnh quan đẹp nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Việc bảo tồn những cánh rừng nhiệt đới không phải là sự thành công duy nhất của Costa Rica, bởi vì chính phủ nước này cũng đảm bảo mọi người có sự tiếp cận tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Vì vậy khi tổ chức New Economics Foundation (NEF – tổ chức nghiên cứu kinh tế-xã hội ) đã công bố chỉ số Happy Planet Index (HPI- chỉ số hạnh phúc hành tinh) lần 2 của nó, Costa Rica đứng vị trí số một.  Chỉ số này là một việc xếp hạng các quốc gia dựa vào tác động của họ lên môi trường, sức khỏe và sự hạnh phúc của người dân đất nước mình.)

 

According to Mariano Rojas, a Costa Rican economics professor, Costa Rica is a mid-income country where citizens have plenty of time for themselves and for their relationships with others. ‘A mid-income level allows most citizens to satisfy their basic needs. The government makes sure that all Costa Ricans have access to education, health, and nutrition services.’ Costa Ricans, he believes, are not interested in status or spending money to show how successful they are.

 

(Theo như Mariano Rojas, một giáo sư kinh tế người Costa Rica, thì Costa Rica là một đất nước thu nhập trung bình nơi người dân có nhiều thời gian cho bản thân họ và cho các mối quan hệ với ngươi khác. ‘Một mức thu nhập trung bình cho phép hầu hết người dân thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của họ. Chính phủ nước này đảm bảo rằng tất cả người Costa Rica có sự tiếp cận với giáo dục, dịch vụ sức khỏe và dinh dưỡng’.  Người Costa Rica, ông tin rằng,  họ không thích thú với địa vị xã hội hay việc tiêu tiền để thể hiện như thế nào họ thành công .)

 

Created in 2008, the Happy Planet Index examines happiness on a national level and ranks 143 countries according to three measurements: their citizens’ happiness, how long they live (which reflects their health), and how much of the planet’s resources each country consumes. According to researcher Saamah Abdallah, the Index also measures the outcomes that are most important, and those are happy, healthy lives for everyone.

 

Được tạo ở năm 2008, chỉ số HPI xem xét sự hạnh phúc trên một cấp quốc gia và xếp hạng 143 đất nước theo 3 tiêu chí: hạnh phúc của người dân của họ, bao lâu họ sống (điều này phản ánh sức khỏe của họ), và bao nhiêu tài nguyên hành tinh mỗi quốc gia tiêu thụ. Theo như nhà nghiên cứu Saamah Abdallah, chỉ số này cũng đo lường những kết quả những cáiquan trọng nhất, và đó hạnh phúc, sống khỏe mạnh cho mọi người.

 

??? Câu hỏi brainstorming:

Tại sao Costa Rica là đất nước hạnh phúc nhất thế giới?

(more…)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.