English STORE- Phase 1

Lesson 2V: Vocabulary Review

Review bằng cách đọc thành tiếng, lặp lại sau giáo viên

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0ocmELWIcZY&feature=youtu.be

Kiểm tra phiên âm tại đây (phiên âm từ vựng ở đây theo tiếng Anh Mỹ)

grow up  (v): lớn lên

/ɡroʊ/  /ʌp/

be surrounded /səˈraʊnd/ (v) : được bao bọc

beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/ (adj) : xinh đẹp

diverse /dɪˈvɝːs/ (adj) : đa dạng

landscapes /ˈlænd.skeɪp/ (n) : những cảnh quan thiên nhiên

Preserving /prɪˈzɝːv/ (n) : sự bảo tồn

tropical rainforests (n) : Những cánh rừng nhiệt đới

/ˈtrɑː.pɪ.kəl/ /ˈreɪn.fɔːr.ɪst/

government /ˈɡʌv.ɚn.mənt/ (n) : chính phủ

makes sure (v): đảm bảo

/meɪk/  /ʃʊr/

has access to (v) : có sự tiếp cận tới

/hæz/ /ˈæk.ses/tuː/

health-care (n) : dịch vụ chăm sóc sức khỏe

/helθ/ /ker/

education /ˌedʒ.əˈkeɪ.ʃən/ (n) : giáo dục

released /rɪˈliːs/ (v) : công bố

impact on (v) : tác động vào

/ˈɪm.pækt/

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n) : môi trường

citizens /ˈsɪt̬.ə.zən/ (n) : công dân

professor /prəˈfes.ɚ/ (n) : chuyên gia

economics /ˌiː.kəˈnɑː.mɪks/ (n) : kinh tế

mid-income (n) : mức thu nhập trung lưu

plenty of time : dồi dào thời gian

/ˈplen.t̬i/ /əv/ /taɪm/

relationships (n) : các mối quan hệ

/rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

basic needs (n) : các nhu cầu cơ bản

/ˈbeɪ.sɪk/ /nidz/

nutrition /nuːˈtrɪʃ.ən/ (n) : dinh dưỡng

interested in (v) : quan tâm về

/ˈɪn.trɪs.tɪd/ /ɪn/

status (n) : địa vị

/ˈsteɪ.t̬əs/

examines (v) : xem xét

/ɪɡˈzæm.ɪn/

measurements /ˈmeʒ.ɚ.mənt/ (n) : các phép đo lường

reflects /rɪˈflekt/ (v) : phản ánh

resources /ˈriː.sɔːrs/ (n) : các nguồn tài nguyên

consumes /kənˈsuːm/ (v) : tiêu thụ

measures /ˈmeʒ.ɚ/ (v) : đo lường

outcomes /ˈaʊt.kʌm/ (n) : kết quả

healthy lives (n) : cuộc sống khỏe mạnh

/ˈhel.θi/ /laɪvz/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.