English STORE- Phase 1

Lesson 3R: Cuộc cách mạng điện tử

The electric revolution – Cuộc cách mạng điện tử

 

Your next car may be electric. We look at the technologies that will bring the revolution.

Chiếc xe ô-tô tiếp theo  của bạn có thể là điện tử. Chúng tôi nhìn vào những công  nghệ cái sẽ mang đến cái cuộc cách mạng.

The main reasons why electric cars are not more popular at present are their price and their relatively small range. Existing battery systems only allow electric cars to travel a distance of between 100 and 160 km. However, this distance may not be a problem for urban drivers. A recent Sydney study reported that 20 percent of journeys were 30 km or less, and recent data from the US suggests that  30  percent of trips that have been taken there are 48 km or less.

Những lý do chính vì sao các xe điện tử không phổ biến ở thời điểm hiện tại là giá của chúng và giới hạn tương đối nhỏ của chúng. Những hệ thống pin hiện hữu chỉ cho phép những xe điện di chuyển một khoảng cách giữa 100 và 160km. Tuy nhiên, khoảng cách này có thể không là vấn đề cho những lái xe đô thị. Một sinh  nghiên cứu gần đây ở Sydney đã báo cáo rằng 20% các chuyến đi là 30km hoặc ít hơn, và dữ liệu mới đây từ US gợi ý rằng ??% của những chuyến đã được thực hiện là 48km hoặc ít hơn.

An innovative company called Better Place is aiming to make electric cars an option for all drivers. It wants to see existing vehicles replaced by electric vehicles which, it says, offer a number of benefits. Firstly, they can be powered by renewable energy which produces zero emissions. What is more, electric motors are more efficient and can convert more than 90 percent of power into movement, whereas the efficiency of diesel or petrol engines is less than 20 percent. To achieve its aim, Better Place plans to use technology which is already available.

Một công ty có tính đổi mới (được)  gọi là Better Place thì đang nhắm tới làm những chiếc xe điện trở thành một lựa chọn cho tất cả các người lái xe. Nó muốn thấy các phương tiện hiện hữu được thay thế bởi các phương tiện điện tử, cái mà, nó nói, cung cấp một số những lợi ích. Đầu tiên, chúng có thể được (nạp) năng lượng bởi năng lượng (có thể) tái tạo cái mà sản xuất không khí thải. Hơn nữa, các động cơ điện tử thì hiệu quả hơn  và có thể chuyển đổi hơn 90% của năng lượng vào sự chuyển động, trong khi tính hiệu quả của động cơ diesel hoặc  xăng thì ít hơn 20%. Để đạt được mục tiêu của mình, Better Place lập kế hoạch để sử dụng công nghệ cái mà đã có sẵn rồi.

The plan is simple but revolutionary. It starts with the installation of a home charge point, and through this, the vehicle will be plugged into the electricity grid whenever it is in the garage, typically at night. In the morning, with a fully charged battery, the car is capable of as much as 160 km in urban motoring conditions. In addition to the home charged point, the battery can be topped up by charge points at work and at supermarkets. The battery is linked to a control center by smart technology inside the vehicle. Better Place can then ensure that the car is charged with electricity from renewable sources at the cheapest price. For longer trips, a navigation system directs the driver to the nearest switch station, where the depleted battery can be replaced with a charged one by a robot within a couple of minutes.

Cái kế hoạch thì đơn giản nhưng mang tính cách mạng. Nó bắt đầu với sự lắp đặt của một điểm sạc tại nhà, và thông qua điểm này, cái phương tiện sẽ được cắm vào lưới điện bất cứ khi nào nó ở trong gara, một cách điển hình vào buổi  tối. Vào buổi sáng, với một pin (được) sạc đầy, cái xe có khả năng nhiều nhất là 160km trong những điều kiện di chuyển (ở) đô thị. Ngoài cái điểm cắm sạc tại nhà, pin có thể được sạc đầy bởi các điểm sạc tại nơi làm việc và tại các siêu thị. Cái pin được kết nối tới một trung tâm điểu khiển bởi công nghệ thông minh bên trong cái phương tiện. Better Place có thể sau đó đảm bảo rằng cái xe được sạc với điện từ những nguồn có thể tái tạo ở giá rẻ nhất. Cho những chuyến đi dài hơn, một hệ thống định vị hướng dẫn người lái xe tới địa điểm đổi gần nhất, nơi cái pin đã cạn có thể (được) thay thế với một cái đã được sạc bởi một robot trong vòng vài phút.

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.