English STORE- Phase 1

Lesson 4R: Tắc nghẽn giao thông

1. Đọc dịch văn bản sau

 

Traffic Jams — No End in Sight

 

A.

There are no easy answers to the problems of traffic congestion. Traffic congestion affects people throughout the world. Traffic jams cause smog in dozens of cities across both the developed and developing world. In the U.S., commuters spend an average of a full work week each year sitting in traffic, according to the Texas Transportation Institute. While alternative ways of getting around are available, most people still choose their cars because they are looking for convenience, comfort, and privacy.

 

(Không có những câu trả lời dễ dàng cho những vấn đề của sự tắc nghẽn giao thông. Sự tắc nghẽn giao thông ảnh hưởng (đến) con người khắp nơi trên thế giới. Những vụ kẹt xe gây ra khói ở hàng tá những thành phố ở cả thế giới phát triển và đang phát triển. Ở Mỹ, những người tham gia giao thông mất một mức trung bình của một tuần làm việc toàn thời gian mỗi năm ngồi trong sự kẹt xe (mất thời gian do kẹt xe), theo Học viện Vận tải Texas. Trong khi những cách thay thế của việc di chuyển thì sẵn có, hầu hết người ta vẫn chọn những chiếc xe oto của họ bởi vì họ đang tìm kiếm sự thuận tiện, tiện nghi và sự riêng tư.)

 

B.

The most promising technique for reducing city traffic is called congestion pricing, whereby cities charge a toll to enter certain parts of town at certain times of the day. In theory, if the toll is high enough, some drivers will cancel their trips or go by bus or train. And in practice it seems to work: Singapore, London, and Stockholm have reduced traffic and pollution in city centers thanks to congestion pricing.

(Cái kỹ thuật hứa hẹn nhất cho việc giảm tải giao thông đô thị được gọi là việc trả phí tắc nghẽn, bởi đó các thành phố tính một khoản phí để đi vào những phần nào đó của thị trấn tại những thời gian nào đó trong ngày. Trong lý thuyết, nếu cái phí (là) đủ cao, vài lái xe sẽ hủy các chuyến đi của họ hoặc đi bằng xe bus hoặc tàu. Và trong thực tế, nó có vẻ hiệu quả: Singapore, London và Stockholm đã giảm giao thông và sự ô nhiễm trong các trung tâm thành phố nhờ việc trả phí tắc nghẽn.)

 

C.

Another way to reduce rush hour traffic is for employers to implement flexitime, which lets employees travel to and from work at off-peak traffic times to avoid the rush hour. Those who have to travel during busy times can do their part by sharing cars. Employers can also allow more staff to telecommute (work from home) so as to keep more cars off the road altogether.

 

(Một cách khác để giảm giao thông giờ cao điểm là cho những người chủ thi hành thời gian linh hoạt, cái mà cho phép những người làm đi tới và đi từ nơi làm việc tại những thời điểm giao thông không đông đúc để tránh cái giờ cao điểm. Những người, người phải đi lại trong thời gian đông đúc có thể làm cái phần của họ bằng việc chia sẻ xe. Những người chủ cũng có thể cho phép nhiều nhân viên làm việc từ xa để đồng loạt giữ các xe khỏi con đường.)

 

D.

Some urban planners still believe that the best way to ease traffic congestion is to build more roads, especially roads that can take drivers around or above overcrowded city streets. But such techniques do not really keep cars off the road; they only accommodate more of them.

 

(Một vài nhà hoạch định đô thị vẫn tin rằng cách tốt nhất để xóa sự tắc nghẽn giao thông là xây nhiều đường hơn, đặc biệt những con đường (cái mà) có thể đưa người lái xe (đi) quanh hoặc  phía trên những con đường đô thị đông đúc . Nhưng những kỹ thuật như vậy không thật sự giữ xe khỏi những con đường; chúng chỉ chứa  nhiều xe hơn.)

E.

Other, more forward-thinking, planners know that more and more drivers and cars are taking to the roads every day, and they are unwilling to encourage more private automobiles when public transport is so much better both for people and the environment. For this reason, the American government has decided to spend some $7 billion on helping to increase capacity on public transport systems and upgrade them with more efficient technologies. But environmentalists complain that such funding is tiny compared with the $50 billion being spent on roads and bridges.

 

(Những nhà hoạch định khác tầm nhìn xa hơn (forward-thinking) biết rằng càng ngày càng nhiều tài xế và xe  đang đi trên đường mỗi ngày, và họ không sẵn lòng để khuyến khích nhiều xe hơi riêng khi giao thông công cộng thì tốt hơn rất nhiều cho cả con người và môi trường. Vì lý do này, chính phủ Mỹ đã quyết định chi khoảng 7 tỉ vào việc giúp đỡ để tăng sức chứa trên các hệ thống giao thông công cộng và nâng cấp chúng với nhiều công nghệ hiệu quả hơn. Nhưng các nhà môi trường học phàn nàn rằng kinh phí như thế là nhỏ so với 50 tỉ đang được sử dụng cho các con đường và các cây cầu.)

 

2. Trả lời câu hỏi:

 • Ý chính của phần A là gì?
 • Ý chính của phần B là gì? Ý chính nếu ở câu nào?
 • Ý chính của đoạn C là gì? Ý chính nêu ở câu văn nào?

(more…)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.