English STORE- Phase 1

Lesson 6R: Cá voi phá kỷ lục di cư

 Humpback whale breaks migration record

A whale surprises researchers with her journey. Alone humpback whale traveled more than 9,800 kilometers from breeding areas in Brazil to those in Madagascar, setting a record for the longest mammal migration ever documented.

Một con cá voi làm ngạc nhiên các nhà nghiên cứu với hành trình của nó. Cá voi humpback một mình di chuyển hơn 9.800 km từ các khu vực sinh sản ở Brazil tới những (khu vực) ở Madagascar, thiết lập một kỷ lục cho sự di cư dài nhất của động vật có vú từng được ghi nhận.

 

Humpback whales (Megaptera novaeangliae) are known to have some of the longest migration distances of all mammals, and this huge journey is about 400 kilometers farther than the previous humpback record. The finding was made by Peter Stevick, a biologist at the College of the Atlantic in Bar Harbor, Maine.

Những con cá voi humpback (Megaptera novaeangliae) được biết có vài quãng đường di cư dài nhất trong tất cả các động vật có vú, và cuộc hành trình lớn này thì khoảng 400 km xa hơn so với kỷ lục (cá voi lưng gù) trước đó. Cái phát hiện (này) được thực hiện bởi Peter Stevick, một nhà sinh vật học ở cao đẳng Atlantic ở Bar Harbor, Maine.

 

The whale’s journey was unusual not only for its length but also because it traveled across almost 90 degrees of longitude from west to east. Typically, humpbacks move in a north-south direction between cold feeding areas and warm breeding grounds – and the longest journeys which have been recorded until now have been between breeding and feeding sites.

Cuộc hành trình của con cá voi này thì bất thường không những vì độ dài của nó mà còn vì nó đi băng qua gần như 90 độ của kinh độ từ tây sang đông. Một cách điển hình, những con cá voi humpback di chuyển trong một hướng bắc-nam giữa các khu vực kiếm mồi lạnh và các khu vực sinh sản ấm áp – và các chuyến đi dài nhất cái mà đã được ghi nhận (báo cáo) đến nay (đã và đang) là ở giữa những điểm sinh sản và kiếm mồi.

 

The whale, a female, was first spotted off the coast of Brazil, where researchers photographed its tail fluke and took skin samples for chromosome testing to determine the animal’s sex. Two years later, a tourist on a whale-watching boat snapped a photo of the humpback near Madagascar.

Cái con cá voi này, một con cái, được phát hiện đầu tiên ngoài khơi bờ biển của Brazil, nơi mà các nhà nghiên cứu đã chụp ảnh cái thùy đuôi của nó và (họ) đã lấy các mẫu da cho việc kiểm tra nhiễm sắc thể để xác định giới tính của con vật. Hai năm sau, một du khách trên một con tàu ngắm cá voi đã chụp (nhanh) được một tấm ảnh của con cá voi này gần Madagascar.

 

To match the two sightings, Stevick’s team used an extensive international catalog of photographs of the undersides of tail flukes, which have distinctive markings. Researchers routinely compare the markings in each new photograph to those in the archive.

Để kết nối hai lần nhìn thấy này, nhóm của Stevick đã sử dụng một bảng mục lục quốc tế sâu rộng của các bức ảnh của các mặt dưới của thùy đuôi cá voi, cái mà có những dấu hiệu khác biệt. Các nhà nghiên cứu một cách liên tục so sánh các dấu hiệu trong mỗi tấm ảnh mới với các tấm ảnh trong kho lưu trữ.

 

The scientists then estimated the animal’s shortest possible route: an arc skirting the southern tip of South Africa and heading north-east towards Madagascar. The minimum distance is 9,800 kilometers, says Stevick, but this is likely to be an underestimate because the whale probably took a detour to feed on krill in the Southern Ocean near Antarctica before reaching its destination.

Các nhà khoa học sau đó đã ước lượng  cái tuyến đường ngắn nhất có thể của con  vật: một đường vòng cung dọc theo mũi phía nam của Nam Phi và đi theo hướng đông-bắc về phía Madagascar. Cái khoảng cách tối thiểu là 9.800km, Stevick nói, nhưng điều này có xu hướng là một sự đánh giá thấp vì con cá voi này hoàn toàn có thể đi một đường vòng để ăn loài nhuyễn thể ở Southern Ocean gần Nam cực trước khi đạt đến đích của nó.

 

Most humpback-whale researchers focus their efforts on the Northern Hemisphere because the Southern Ocean near the Antarctic is a hostile environment and it is hard to get to, explains Rochelle Constantine, who studies the ecology of humpback whales at the University of Auckland in New Zealand. But, for whales, oceans in the Southern Hemisphere are wider and easier to travel across, says Constantine. Scientists will probably observe more long-distance migrations in the Southern Hemisphere as satellite tracking becomes increasingly common, she adds.

Hầu hết các nhà nghiên cứu cá voi lưng gù tập trung các nỗ lực của họ lên Bắc bán cầu vì Southern Ocean gần Nam cực là một môi trường thù địch và nó khó để tiến vào,  Rochelle Constantine giải thích, người nghiên cứu hệ sinh thái học của cá voi lưng gù ở đại học Auckland ở New Zealand. Nhưng, với cá voi, các đại dương ở Nam bán cầu thì rộng hơn và dễ băng qua hơn, Constantine nói. Các nhà khoa học hoàn toàn có thể sẽ quan sát nhiều chuyến di cư có khoảng cách dài ở Nam bán cầu khi việc theo dõi qua vệ tinh trở nên ngày càng phổ biến, cô ấy nói thêm.

 

Daniel Palacios, an oceanographer at the University of Hawaii at Manoa, says that the record-breaking journey could indicate that migration patterns are shifting as populations begin to recover from near-extinction and the population increases. But the reasons why the whale did not follow the usual migration routes remain a mystery. She could have been exploring new habitats, or simply have lost her way. ‘We generally think of humpback whales as very well studied, but then they surprise us with things like this,’ Palacios says. ‘Undoubtedly there are a lot of things we still don’t know about whale migration.’

Daniel Palacios, một nhà hải dương học tại Đại học Hawaii tại Manoa, nói rằng cái hành trình phá kỉ lục này có thể biểu thị rằng kiểu mẫu di cư đang chuyển dịch khi dân số bắt đầu hồi phục từ sự gần tuyệt chủng và cái dân số (đang) tăng. Nhưng cái lý do tại sao con cá voi (này) không đi theo những tuyến đường di cư thông thường vẫn còn là một bí ẩn. Nó có thể đã đang khám phá những môi trường sống mới, hoặc một cách đơn giản đã mất dấu con đường của nó. ‘ Chúng ta thường nghĩ về cá voi lưng gù như (những con cá) đã được nghiên cứu kỹ, nhưng sau đó chúng làm chúng ta kinh ngạc với những thứ như thế này ‘, Palacios nói. ‘ Không nghi ngờ gì, có rất nhiều thứ chúng ta vẫn không biết về sự di cư của cá voi ‘.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.