English STORE- Phase 1

Lesson 9R: Ngày không mua sắm

Buy Nothing Day

Ngày không mua gì

“Buy Nothing Day” began in the 1990s in Vancouver, Canada. It was the idea of a man named Kalle Lasn and his organization Adbusters. Before starting Adbusters, Lasn worked for many years in advertising. He helped companies research what influenced people to buy things. But Lasn began to question the ways advertisers influenced people to buy things. He also questioned the culture of buying. Was it good to make people feel like they should always want more and more?

 

“Ngày không mua gì” đã bắt đầu vào năm 1990 ở Vancouver, Canada. Nó là một ý tưởng của một người đàn ông tên Kalle Lasn và tổ chức của ông ấy Adbusters. Trước khi bắt đầu Adbusters, Lasn làm việc nhiều năm trong ngành quảng cáo. Ông ấy đã giúp các công ty nghiên cứu cái tác động con người mua các thứ. Nhưng Lasn đã bắt đầu nghi ngờ những cách các nhà quảng cáo tác động (đến) người ta (để họ) mua đồ. Ông ấy cũng đã nghi ngời cái văn hóa của việc mua sắm. Nó có tốt hông để khiến người ta cảm thấy như là họ nên luôn luôn muốn (mua sắm) càng ngày càng nhiều?

“Buy Nothing Day” criticizes this culture of consumerism. Lasn recognizes that people need to consume things. They have to buy things to eat, live and even enjoy life. But Lasn believes that many companies encourage people to consume far more than is necessary. Advertising this way helps companies make money. But Lasn believes it hurts people and culture. So Lasn decided to use advertising against companies.

Adbusters tries to help people understand some of the false values and ideas behind advertising. The main value Adbusters fights is the idea “You must consume more to be happy.” And one way they do this is by encouraging people to celebrate “Buy Nothing Day!”Buy Nothing Day” is celebrated on the fourth Friday of every November. Adbusters chose this day for a very important reason. It is the biggest buying day of the year. Advertisers call this day Black Friday. Black Friday is particularly famous in the United States. It is the day after the country’s Thanksgiving holiday. On Thanksgiving, people in the United States gather with family and friends to eat a meal and give thanks. In recent years, stores began to reduce their prices the day after Thanksgiving. They wanted to encourage people to start buying gifts for the Christmas holiday in December.

“Ngày không mua gì” chỉ trích cái văn hóa này của chủ nghĩa tiêu thụ. Lasn nhận ra rằng người ta cần tiêu thụ các thứ. Họ phải mua đồ để ăn, sống và thậm chí tận hưởng cuộc sống. Nhưng Lasn tin rằng nhiều công ty khuyến  khích người ta tiêu thụ quá nhiều hơn là cần thiết. Việc quảng cáo lối này giúp các công ty kiếm tiền. Nhưng Lasn tin nó làm tổn thương con người và văn hóa. Vì vậy, Lasn đã quyết định dùng quảng cáo (để) chống lại các công ty.

Adbuster cố gắng giúp người ta hiểu một số các giá trị sai và các ý tưởng đằng sau việc quảng cáo. Cái giá trị chính Adbusters chống lại là cái ý tưởng “Bạn phải tiêu thụ nhiều để hạnh phúc”. Và một cách họ làm điều này là bằng cách khuyến khích người ta ăn mừng “Ngày không mua gì”! “Ngày không mua gì” được ăn mừng vào Thứ Sáu thứ tư của mỗi tháng 11. Adbusters đã chọn ngày này vì một lý do rất quan trọng. Nó là cái ngày mua sắm lớn nhất của năm. Các nhà quảng cáo gọi ngày này Black Friday. Black Friday đặc biệt nổi tiếng ở Mỹ. Nó là cái ngày sau ngày Lễ Tạ Ơn của đất nước. Vào ngày Lễ Tạ Ơn, mọi người ở Mỹ tụ họp với gia đình và bạn bè để ăn một bữa ăn và đưa những lời cảm ơn. Trong những năm gần đây, các cửa hàng đã bắt đầu giảm giá của họ vào cái ngày sau Lễ Tạ Ơn. Họ đã muốn khuyến khích mọi người bắt đầu việc mua các món quà cho kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh vào tháng 12.

However, in recent years, Black Friday has become famous for something else: greed and violence. On Black Friday, stores offer extremely reduced prices. But they only offer limited amounts of product. So, people come early in the morning – or even the night before – to stand in lines outside stores. Sometimes, people push or fight to be first in the store. Some people have even died in Black Friday riots! “Buy Nothing Day” hopes to end the greed and violence of Black Friday. But its message is bigger than just Black Friday. “Buy Nothing Day” is for people in the United States and around the world. Many other countries also have growing problems with too much consumption. Sixty-two different countries, from Germany to Japan, already celebrate “Buy Nothing Day”. And the message is the same everywhere – buying too much hurts people, culture, and the planet. Buy Nothing Day is a simple idea. It fights consumer culture by asking us to stop buying for a day. Anyone can do it if they spend a day without buying. For some people, “Buy Nothing Day” is a protest. For other people, it is a party. Some groups go to stores and encourage other people not to buy things. Other people gather together to make Christmas gifts – instead of buying them. And some people use the day to create works of art that protest against consumer messages. Often, people celebrate by enjoying the free gift of nature. They go for walks or watch the sunset together. The only rule of “Buy Nothing Day” is not to buy anything!

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Black Friday đã trở nên nổi tiếng bởi một số thứ khác: lòng tham và bạo lực. Vào ngày  Black Friday, các cửa hàng cung cấp giá được giảm (một cách) cực độ. Nhưng họ chỉ cung cấp những lượng giới hạn của sản phẩm. Vì vậy, người ta đến sớm vào buổi sáng – hoặc thậm chí là đêm trước – để đứng vào hàng bên ngoài các cửa hiệu. Thỉnh thoảng, người ta xô  đẩy hoặc đánh nhau để là đầu tiên (vào bên) trong cửa hàng. Một số người thậm chí đã chết trong các cuộc bạo loạn Black Friday. “Ngày không mua gì” hi vọng chấm dứt sự tham lam và bạo lực của Black Friday. Nhưng thông điệp của nó thì lớn hơn chỉ Black Friday. “Ngày không mua gì” là cho người dân ở Mỹ và trên thế giới. Nhiều quốc gia khác cũng có các vấn đề đang gia tăng với sự tiêu thụ quá mức. 62 quốc gia khác nhau, từ Đức tới Nhật, đã ăn mừng “Ngày không mua gì”. Và cái thông điệp là giống nhau (ở) mọi nơi – việc mua quá nhiều làm tổn thương con người, văn hóa và hành tinh. “Ngày không mua gì” là một ý tưởng đơn giản. Nó chống lại văn hóa tiêu thụ bằng việc yêu cầu chúng ta ngừng việc mua sắm cho 1 ngày. Bất cứ ai có thể làm nó nếu họ dành một ngày không mua gì. Với một vài người, “Ngày không mua gì” là một sự phản đối. Với những người khác, nó là một bữa tiệc. Vài nhóm đi đến các cửa hàng và khuyến khích người khác không mua đồ. Những người khác tụ họp cùng nhau để làm quà Giáng sinh – thay vì việc mua chúng. Và một số người dùng ngày này để sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật cái mà phản đối những thông điệp (về) tiêu dùng. Thường xuyên, người ta kỷ niệm bằng việc tận hưởng cái món quà miễn phí của tự nhiên. Họ đi bộ hoặc ngắm hoàng hôn cùng nhau. Cái luật duy nhất của “Ngày không mua gì” là không mua bất cứ thứ gì.

Some people question if “Buy Nothing Day” can really change the culture. It is only one day. And telling people not to do something often does not work! Other people say that consumers should not just buy less, but they should buy better. These people encourage consumers to buy things that are made in ways that do not hurt people or the environment. But “Buy Nothing Day” does get people thinking about the negative effects of buying too much. A lot of people have had deep learning experiences when they tried celebrating “Buy Nothing Day”. It was like giving up an addiction to drugs. Buying more and more things can be like an addiction. Often, the more people buy things, the more things they want. People are happier and more satisfied when they spend money on experiences instead of things. Satisfaction over purchases decreases over time. A new car does not stay new for very long. But a satisfying experience often becomes more positive over time as we remember it.

Một số người nghi ngờ liệu “Ngày không mua gì” có thể thật sự thay đổi cái văn hóa (tiêu thu). Nó chỉ là một ngày. Và việc bảo người ta không làm một điều gì thường không hiệu quả! Những người khác nói rằng những người tiêu dùng không nên chỉ mua ít hơn, mà họ nên mua tốt hơn. Những người này khuyến khích người tiêu dùng mua những thứ những cái được làm trong những cách (cách mà) không làm tổn thương con người hoặc môi trường. Nhưng “Ngày không mua gì” (thực sự) khiến nguời ta nghĩ về những tác động tiêu cực của việc mua quá nhiều. Nhiều người đã có các trải nghiệm học tập sâu sắc khi họ thử việc kỷ niệm “Ngày không mua gì”. Nó thì giống như việc từ bỏ một chứng nghiện (ma túy). Việc mua sắm ngày càng nhiều có thể như một chứng nghiện. Thông thường, người ta càng mua sắm nhiều, người ta càng muốn nhiều thứ. Con người thì hạnh phúc hơn và hài lòng hơn khi họ chi xài tiền vào các trải nghiệm thay vì các món đồ. Sự hài lòng về các lần mua sắm giảm theo thời gian. Một chiếc xe mới không ở lại (trạng thái mới) lâu. Nhưng một trải nghiệm hài lòng thường trở nên tích cực hơn theo thời gian khi chúng ta nhớ nó.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.