English STORE- Phase 1

Lesson 9V: Vocabulary Review

Nghe video đọc list từ vựng của bài đọc, lặp lại sau giáo viên

Video: https://www.youtube.com/watch?v=xMBJ8raA9Jc&feature=youtu.be

Buy Nothing Day

organization /ˌɔr gə nəˈzeɪ ʃən/ (n) : tổ chức

research /rɪˈsɜrtʃ/ (v): nghiên cứu

influence /ˈɪn flu əns/ (v) : ảnh hưởng

advertising /ˈæd vərˌtaɪ zɪŋ/ (n) : ngành quảng cáo

companies  /ˈkʌm pə ni/ (n) : các công ty

research /rɪˈsɜrtʃ/ (v) : nghiên cứu

advertisers /ˈæd vərˌtaɪz/ (n) : nhà quảng cáo

criticize /ˈkrɪt əˌsaɪz/ (v) : phê phán

culture /ˈkʌl tʃər/ (n) : văn hóa

consumerism /kənˈsu məˌrɪz əm/ (n) : chủ nghĩa tiêu dùng

recognize /ˈrɛk əgˌnaɪz/ (v) : nhận ra

consume /kənˈsum/ (v) : tiêu thụ

necessary /ˈnɛs əˌsɛr i/ (adj) : cần thiết

encourage -to (v) : khuyến khích

decide to (v) : quyết định

celebrate /ˈsɛl əˌbreɪt/ (v): ăn mừng

against /əˈgɛnst/ (pp) : chống lại

values /ˈvæl yu/ (n) : các giá trị

encouraging /ɛnˈkɜr ɪdʒ/ (adj) : có tính khuyến khích

celebrate -on (v) : khuyến khích

particularly /pərˈtɪk yə lər li/ (adv) : một cách cụ thể (= in a particular way)

famous /ˈfeɪ məs/ (adj) : nổi tiếng

gather with (v) : tụ tập với

reduce /rɪˈdus/ (v) : giảm

offer /ˈɔ fər/ (v) : cung cấp

extremely /ɪkˈstrim li/ (adv) : một cách quá mức

greed /grid/ (n) : lòng tham

violence /ˈvaɪ ə ləns/ (n): bạo lực

limited amounts (n) : những số lượng bị giới hạn

riots /ˈraɪ ət/ (n) : cuộc hỗn loạn

grow /groʊ/ (v): tăng

consumption /kənˈsʌmp ʃən/ (n) : sự tiêu thụ

consumer culture : văn hóa tiêu dùng

protest /prəˈtɛst,/ (v) : phản đối

get somebody thinking about : làm cho ai đó suy nghĩ về

negative effects of: những ảnh hưởng tiêu cực của

experiences /ɪkˈspɪər i əns/ (n): những trải nghiệm

give up  /ˈgɪvˌʌp/ (v) : từ bỏ

addiction /əˈdɪk ʃən/ (n) : tình trạng nghiện

be satisfied (adj) : (cảm thấy) hài lòng

spend something on something/doing something : dành cái gì cho cái gì/ vào việc gì

purchases /ˈpɜr tʃəs/ (n): việc mua

decrease /dɪˈkris/ (v) : giảm

positive /ˈpɒz ɪ tɪv/ (adj) : tích cực

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.