English STORE- Phase 1

Lesson 8R: Tạo ra một sự thay đổi

Making a change

How easy is it for us to change our lives – and why?

In 1990, a young American named Christopher McCandless gave up his career plans, left behind everyone he knew, including his family, and went off on an adventure. He was 22 at the time. In an act of kindness, he donated all his savings to the famous charity, Oxfam International, and hitchhiked his way through America to Alaska. His decisions were so unusual for his age that Jon Krakauer wrote a book about them called Into the Wild, and Sean Penn directed a film that had the same title.

Vào năm 1990, một người Mỹ trẻ tên Christopher McCandless đã từ bỏ những kế hoạch nghề nghiệp của anh ta, bỏ lại phía sau tất cả mọi người anh biết, bao gồm gia đình của anh, và đã bắt đầu một cuộc phiêu lưu. Anh ta thì 22 (tuổi) lúc bấy giờ. Trong một hành động của sự tử tế, anh ta donated tất cả những khoản tiết kiệm của anh cho một tổ chức từ thiện nổi tiếng, Oxfam International, và đi nhờ xe suốt con đường của mình xuyên qua America tới Alaska. Những quyết định của anh ta thì đã quá bất thường cho tuổi của anh ta đến nỗi Jon Krakauer đã viết một cuốn sách về chúng được gọi là Into the Wild, và Sean Penn đã làm một bộ phim cái mà có cùng tựa đề.

 

Of course, this is an unusual story. Most college graduates would not do quite the same thing. However, studies do show that in teenage years, people are more likely to try out new experiences. Instead of following the family career path, for example, and working his way up the same organization like his grandfather did, a 15-year-old may dream about becoming a traveler – only to find in his early 20s that this fascination with new places is declining and change is less attractive. This age-related trend can be observed in all cultures.

Tất nhiên, đây là một câu chuyện unusual. Hầu hết những người tốt nghiệp đại học sẽ không do quite the same thing. Tuy nhiên, những nghiên cứu chỉ ra rằng trong những năm tuổi teen, con người có xu hướng try out nhưunxg trải nghiệm mới hơn. Thay cho việc theo the family career path, ví dụ, và working his way up (trong) cùng cái công ty giống như ông nội của mình, một cậu bé 15 tuổi có thể dream về việc trở thành a traveler- chỉ để find in his early 20s rằng sự mê hoặc (fascination) với new places này đang suy giảm và sự thay đổi thì ít attractive. Cái xu hướng liên quan đến tuổi này can be observed trong tất cả (các nền) văn hóa.

 

The reason why people all over the world become less keen to change as they get older may be because people’s lives generally follow similar patterns and involve similar demands. Most people, wherever they are, aim to find a job and a partner. As they get older, they may have young children to look after and possibly elderly family members. These responsibilities cannot be achieved without some degree of consistency, which means that new experiences and ideas may not have a place in the person’s life. New experiences may bring excitement but also insecurity, and so most people prefer to stay with the familiar.

Cái lý do tại sao con người khắp thế giới trở nên ít hứng thú (đến) để thay đổi khi họ get older có thể là bởi vì cuộc sống của người ta thường theo những kiểu mẫu giống nhau và involve các nhu cầu tương tự. Hầu hết người ta, bất cứ nơi nào người ta ở, nhắm tới tìm một công việc và một người bạn đời. Khi họ get older, ,họ có thể có con để look after (chăm sóc) và hầu như chắc chắn những thành viên gia đình elderly (lớn tuổi). Những responsibilities  (trách nhiệm) này không thể được achieve (đạt tới) without (mà không có) vài cấp độ của consistency (sự kiên định), cái có nghĩa rằng những experience và ý tưởng mới có thể không có một place trong cuộc đời của một person. Những experiences mới có thể đem lại excitement (sự sôi nổi) nhưng cũng (có thể đem lại) insecurity, và vì vậy người ta thích stay with the familiar.

 

However, not every individual is the same. One toddler may want to play a different game every day and get fed up if nothing changes at the nursery. Another may seek out and play with the same children and toys on every visit. Young children who avoid new experiences will grow up to be more conventional. Psychologists argue that those who have more open personalities as children are more open than others might be when they are older. They also suggest that young men have a greater interest in novelty than women, although, as they age, this desire for new experiences fades more quickly than it does in women.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều như nhau. Một đứa trẻ mới biết đi có thể muốn chơi a different game mỗi ngày và get fed up nếu không có cái gì thay đổi tại nhà trẻ. Một đứa trẻ khác có thể seek out and play with những đứa trẻ và những món đồ chơi giống nhau on every visit. Trẻ em nhỏ tuổi những đứa mà né tránh new experiences sẽ lớn lên to be more thông thường (conventional). Những nhà tâm lý học tranh luận rằng those những người mà có nhiều tính cách mở khi (là) trẻ em thì open hơn những người khác có thể trở thành khi họ lớn lên. Họ cũng gợi ý rằng những người đàn ông trẻ có một sự hứng thú lớn hơn với (in) novelty hơn phụ nữ, mặc dù, khi họ già đi, cái khát vọng này cho new experiences phai nhạt nhanh hơn nó phai nhạt ở phụ nữ.

The truth is that, as we get older, we prefer the things we know. We tend to order the same meals in restaurants, sit on the same side of the train when we commute to work, go on holiday to the same places and construct our day in the same way. If you are older than 20, remember that your openness to new experiences is slowly declining.

Sự thật là rằng, as we get older, chúng ta ưa thích những thứ chúng ta biết. Chúng ta có xu hướng gọi những bữa ăn giống nhau ở restaurants, ngồi on the same side của cái con tàu khi chúng ta commute to work, go on holiday to cùng những địa điểm và construct our day trong cùng một cách. Nếu bạn hơn 20 (tuổi), nhớ rằng your openness to new experiences đang giảm suy giảm.

So you are better off making a new start today than postponing it until later.

Vì vậy you are better off tạo ra một sự khởi đầu mới hôm nay hơn là việc trì hoãn nó cho đến sau này.

 

Câu hỏi brainstorming:

 1. Nó thì dễ hay khó để thay đổi cuộc sống của chúng ta?
 2. Tại sao nó thì khó để tạo ra sự thay đổi?

 

Bài đọc thêm: New Year Resolution tại đây

(more…)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.