English STORE- Phase 1

Lesson 7R: Vấn đề rác thải

The garbage problem

 

Garbage is a big problem all over the world. People buy and use a lot of things nowadays. After a while, they throw them away in the garbage bin. All the garbage is later thrown away or dumped outside the city. These places are called landfill sites. In many cities, landfill sites are now full.

Rác là một vấn đề lớn trên toàn thế giới. Người ta mua và dùng rất nhiều thứ ngày nay. Sau một thời gian, họ vứt chúng vào thùng rác. Tất cả rác thải đều bị ném đi hoặc rục ở bên ngoài thành phố, Những nơi này được gọi là những bãi chôn rác. Ở nhiều thành phố, các bãi rác bây giờ (đã) đầy.

 

About one-third of all the garbage is made of paper. Another third of the garbage is a mix of glass, metal, plastic, and wood. The final third comes from food scraps. These are remains of food that are not eating anymore. Food scraps are not a big garbage problem for the environment. Our natural world can get rid of food scraps. Insects and bacteria eat the food scraps and make them go away.

Khoảng 1/3 tất cả các rác thải được làm từ giấy. Môt phần ba khác của rác thải là một hỗn hợp của thủy tinh, kim loại, nhựa, và gỗ. Một phần ba còn lại đến từ thức ăn thừa. Đây là những phần còn sót lại của thức ăn cái mà không còn được ăn nữa. Thức ăn thừa không phải là một vấn đề rác thải lớn cho môi trường. Thế giới tự nhiên của chúng ta có thể hạn chế được thức ăn thừa. Côn trùng và vi khuẩn ăn thức ăn thừa và làm chúng biến mất.

 

But this does not happen with other materials. Plastic is very toxic to the environment. It poisons the earth and the water. We use plastic for many things, such as combs or pens. Also, when we buy something from the supermarket, we get a plastic bag. As soon as we get home, we throw the bag away. Plastic is also used to make Styrofoam. All take-out coffee cups and fast-food boxes are made of Styrofoam. When we buy coffee and drink it on the street, we throw that cup away too.

Nhưng điều này không xảy ra với những chất liệu khác. Nhựa (thì) rất độc hại cho môi trường. Nó làm nhiễm độc trái đất và nước. Chúng ta sử dụng nhựa cho nhiều thứ, như là lược hoặc bút. Khi chúng ta mua một thứ gì đó từ siêu thị, chúng ta lấy một cái túi nhựa, Ngay khi chúng ta về nhà, chúng ta vứt cái túi đi. Nhựa cũng được dùng để làm xốp. Tất cả những cái ly cà phê mang đi và hộp đồ ăn nhanh được làm từ xốp. Khi chúng ta mua cà phê và uống nó trên đường, chúng ta vứt cái ly đó đi.

 

Other garbage we throw away is metal. The cans for soft drinks or beer are made of aluminum. Aluminum is toxic too. The paper and wood we throw away are not toxic. But we have to cut down many trees every year to make paper and wood. Our environment suffers when there are no forests around. The air is less fresh, and the earth dries up. With no water in the earth, plants cannot grow.

Rác thải khác chúng ta ném đi là kim loại. Những cái lon nước ngọt hoặc bia được làm từ nhôm. Nhôm cũng độc hại. Giấy và gỗ chúng ta vtứ đi thì không độc hại. Nhưng chúng ta phải chặt nhiều cây mỗi năm để làm giấy và gỗ. Môi trường của chúng ta chịu đựng khi không có rừng xung quanh. Không khi thì ít trong sạch hơn, và trái đất khô hạn đi. Không có nước trong trái đất, cây không thể phát triển.

 

Solutions to the garbage problem- Các giải pháp cho vấn đề rác thải

 

We have to manage our waste and garbage better. If we throw away so many things, soon we will have no place to dump them.

Chúng ta phải quản lý rác thải tốt hơn. Nếu chúng ta vứt bỏ quá nhiều thứ, chẳng bao lâu chúng ta sẽ không có nơi để vứt chúng (rác).

 

The best thing to do is to reduce the amount of garbage. If we use less, we throw away less. For instance, we can buy food in big boxes and packages. Then we throw away only one box every month or so. Otherwise, we throw away many small boxes or cans every day.

Cách tốt nhất để làm là giảm lượng rác thải. Nếu chúng ta dùng ít hơn, chúng ta vứt rác ít hơn. Ví dụ, chúng ta có thể mua thức ăn trong những thùng và kiện lớn. Sau đó chúng ta chỉ vứt một thùng mỗi tháng. Nếu không thì chúng ta vứt nhiều thừng nhvà lon nhỏ mỗi ngày.

 

Similarly, we can reuse a lot of packaging. For example, we do not have to buy take-out coffee in Styrofoam cups. We can bring our own cup from home and fill it with fresh coffee. We also do not have to take the plastic bags from the supermarket. We can bring our own cloth bags from home instead. When we pack lunch, it is better to use a lunch box than a paper bag. Instead of paper plates, we can use real plates. We can clean up with a dishtowel, not a paper towel. We can use a compost bin for food scraps. In this way, the food gets back into the earth. It does not get mixed up with the regular garbage.

Tương tự, chúng ta tái sử dụng nhiều kiện hàng. Ví dụ, chúng ta không phải mua cà phê mang đi trong những cái ly xốp. Chúng ta có thể đem theo những chiếc cốc từ nhà và đựng cà phê. Chúng ta cũng không phải lấy những cái túi nhựa từ các siêu thị. Thay vào đó, chúng ta có thể mang những chiếc túi vải từ nhà. Khi chúng ta chuẩn bị đồ ăn trứa,, tốt hơn là dùng một cái hộp đựng đồ ăn trưa hơn là một cái túi giấy. Thay cho những chiếc đĩa nhựa, chúng ta có thể dùng những chiếc đĩa thực sự. Chúng ta có thể lau chùi bằng một cái khăn tay, không phải một cái khăn giấy. Chúng ta có thể dùng một thùng rác hữu cơ cho đồ ăn thừa. Bằng cách này, thức ăn quay trở lại đất. Nó không bị trộn lẫn lộn với rác thông thường.

 

Finally, all paper, glass, and metal we do use, we can recycle. In many countries, there are now recycling programs. In Germany, for example, people separate all glass bottles by color. Then they put the bottles into special bins that are on the street. The city collects the glass, cleans it, and reuses it. As well, in most countries, people recycle newspapers and cardboard. It is easy and efficient.

Cuối cùng, tất cả giấy, thủy tinh, và kim loại chúng ta sử dụng, chúng ta có thể tái chế. Ở nhiều quốc gia, hiện nay có những chương trình tái chế. Ở Đức, ví dụ, người ta tách tất cả các chai thủy tinh theo màu. Sau đó họ đặt những chai thủy tinh vào những thùng rác đặc biệt trên đường. Thành phố (của họ) thu thập thủy tinh, làm sạch chúng, và tái sử dụng chúng. Cũng như vậy, ở hầu hết các nước, người ta tái chế báo và thùng cac-tong. Nó thì dễ và hiệu quả.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.